"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 02:53

Lịch học tập môn: Khoa học lãnh đạo, Lớp Cao cấp LLCT khóa 16, từ 16/10 đến 24/10/2017