"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:17

Lịch học tập môn: Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Lớp CCLLCT A62-BT, từ 26/9 đến 03/10/2018