"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:47

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 34, từ 16/5 đến 02/8/2018