"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:56

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 33, từ 17/4 đến 17/7/2018