Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 20:35

Lịch học tập (Giảng trực tuyền) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 09/12 đến ngày 17/12/2021