Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Chủ nhật, 7 Tháng 8, 2022 - 23:44

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước (Điều chỉnh lần 2), Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 30/11 đến 08/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước (Điều chỉnh lần 02), Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 30/11 đến 08/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác