Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ tư, 17 Tháng 8, 2022 - 04:25

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân (Điều chỉnh lần 2), Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 15/11 đến 19/11/2021