Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ tư, 17 Tháng 8, 2022 - 06:03

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 30, từ ngày 22/11 đến ngày 06/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT GD30

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 30, từ ngày 22/11 đến ngày 06/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác