Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ tư, 17 Tháng 8, 2022 - 04:41

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần: Lịch sử ĐCS Việt Nam, Lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 31, từ ngày 17/11 đến 25/11/2021