Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 18:02

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2022