Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ tư, 17 Tháng 8, 2022 - 04:57

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC A37, từ 01/12 đến 17/12/2021