Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 00:35

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin(Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C49 (tiếp theo)

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C49

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin(Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C49 (tiếp theo)

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác