Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Chủ nhật, 7 Tháng 8, 2022 - 23:04

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin(Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C49 (tiếp theo)