Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Chủ nhật, 7 Tháng 8, 2022 - 23:56

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thiể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2021