Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 08:52

Lịch học tập (Giảng trực tuyến điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C48

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác