"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 07:55

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C40, từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2020