"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:40

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C37, từ ngày 02/4 đến 12/4/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C37

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C37, từ ngày 02/4 đến 12/4/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác