"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 13:12

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 14/11 đến 27/11/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 14/11 đến 27/11/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác