"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 2, 2020 - 19:29

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn cơ bản về Quản lý Hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 17/9 đến 28/9/2018