"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 23 Tháng 3, 2019 - 08:16

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 23/03 đến 26/4/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Lịch học tập (Điều chỉnh)  Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 23/03 đến 26/4/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác