"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 9 Tháng 12, 2019 - 18:26

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TCLLCT-HC GD27, từ ngày 04/12/2019 đến 17/12/2019