"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 4 Tháng 6, 2020 - 12:03

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TCLLCT-HC GD27, từ ngày 04/12/2019 đến 17/12/2019