"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 15:47

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 18/9 đến 28/9/2017