"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 28 Tháng 3, 2020 - 18:47

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C38, từ 05/11 đến 16/11/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C38

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C38, từ 05/11 đến 16/11/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác