"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 19:42

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ ĐCSVN, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/11 đến 01/12/2017