"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:04

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC GD26, từ ngày 19/8 đến ngày 27/8/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD26

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC GD26, từ ngày 19/8 đến ngày 27/8/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác