"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:06

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và thành phố Bến Tre, từ ngày 25/11 đến 22/12/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và thành phố Bến Tre, từ ngày 25/11 đến 22/12/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác