"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:56

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C37, từ ngày 13/4 đến 26/4/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C37

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C37, từ ngày 13/4 đến 26/4/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác