"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 13:30

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp, năm 2018, từ ngày 22/6 đến 26/7/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp, năm 2018, từ ngày 22/6 đến 26/7/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác