"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 09:26

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 04/3 đến 16/3/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C42

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 04/3 đến 16/3/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác