Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Chủ nhật, 7 Tháng 8, 2022 - 23:05

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sờ (giảng trực tuyền), Lớp TCLLCT-HC GD28, từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021