"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 15:54

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC C33, từ 19/9 đến 26/9/2017