"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:08

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội , Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 03/5 đến 21/6/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Lịch học tập (Điều  chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 03/5 đến 21/6/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác