"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 3 Tháng 4, 2020 - 23:38

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C40 từ ngày 19/8 đến 05/9/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C40

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh Nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C40 từ ngày 19/8 đến 05/9/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác