"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 12 Tháng 7, 2020 - 03:26

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C40 từ ngày 19/8 đến 05/9/2019