"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 12:51

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đế cơ bản của chủa nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ ngày 23/10 đến 02/11/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C34

Năm học: 

2017

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đế cơ bản của chủa nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ ngày 23/10 đến 02/11/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác