"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 15:57

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đế cơ bản của chủa nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ ngày 23/10 đến 02/11/2017