"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 6 Tháng 6, 2020 - 05:00

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C41, từ ngày 02/3 đến 04/3/2020