"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 28 Tháng 3, 2020 - 18:43

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C41, từ ngày 02/3 đến 04/3/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C41

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C41, từ ngày 02/3 đến 04/3/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác