"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 18:45

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C39, từ ngày 05/8 đến 14/8/2019