"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 4, 2018 - 17:06

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 11/12 đến 22/12/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC B23

Năm học: 

2017

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 11/12 đến 22/12/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác