"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:08

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 18/03 đến 29/03/2019