"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 20 Tháng 1, 2018 - 20:39

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 18/9 đến 03/10/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Năm học: 

2017

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 18/9 đến 03/10/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác