"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 7, 2018 - 13:02

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ ĐCSVN, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/12 đến 28/12/2017