"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 2, 2020 - 19:52

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C37, từ ngày 08/11 đến 26/11/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C37

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C37, từ ngày 08/11 đến 26/11/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác