"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 11, 2019 - 16:44

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 03/5 đến 31/5/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 03/5 đến 31/5/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác