"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 16 Tháng 7, 2020 - 08:13

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C45, từ ngày 08/6 đến 19/6/2020