"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 08:05

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C41, từ ngày 21/5 đến 04/6/2020