"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 22 Tháng 2, 2020 - 05:03

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C40, từ ngày 06/01 đến 17/01/2020