"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:52

Lịch học Lớp tập huấn công tác mặt trận cơ sở năm 2018, từ ngày 07/5 đến 11/5/2018