"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:26

Lịch học Lớp Tập huấn cán bộ đoàn cơ sở năm 2018, từ ngày 24/9 đến 05/10/2018