"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 - 04:05

Lịch học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, năm 2019, từ ngày 09/7 đến ngày 12/7/2019