"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 18:58

Lịch học Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 35 (Điều chỉnh lần 3), từ ngày 05/8 đến 09/10/2019