"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:05

Lịch học Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã năm 2018, từ ngày 01/10 đến 12/10/2018