"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 13:50

Lịch học Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tôn giáo năm 2019, từ ngày 02/7 đến 05/7/2019